Lâm Đồng tập trung rà soát quy hoạch dự án, quản lý trật tự xây dựng

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 8232/KH-UBND ngày 15/11/2021 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc tăng cường ng tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chỉ thị này nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong ng tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn trong thời gian qua; đưa ng tác này vào nề nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường ng tác quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Đảm bảo các quyết định xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ng tác quản lý Nhà nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của cấp uỷ, chính quyền..

Để thực hiện kế hoạch này, giao UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; tăng cường ng tác quản lý quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy định, tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Rà soát các khu vực phức tạp về trật tự đô thị để ra quân thí điểm nhằm xử lý triệt để.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm các phòng chuyên môn trong ng tác quản lý trật tự xây dựng; xem xét, xử lý trách nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch cấp xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn nhưng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm…

Giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, thủ tục hành chính liên quan về quy hoạch, phát triển đô thị, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt ng tác cải cách thủ tục hành chính về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; cung cấp kịp thời các thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giấy phép xây dựng và các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ ng tác thanh tra, kiểm tra.

Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường ng tác quản lý đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tách thửa, chuyển nhượng, cho tặng và chuyển mục đích sử dụng đất, đặt biệt tại các khu vực đang lập quy hoạch, đất dự án, khu vực kêu gọi thu hút đầu tư… Thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát ng tác quản lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong ng tác quản lý, sử dụng đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý phân lô, tách thửa không đúng quy định.

Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc tham mưu cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng lý đầu tư các dự án; tăng cường ng tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, mục đích đầu tư theo dự án đề ra. Kịp thời xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với các dự án có sai phạm; kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *